Aktualności Harmonogram zjazdów Informacje ogólne E-learning Program merytoryczny Kadra dydaktyczna Zasady Harmonogram Wymagane dokumenty Kontakt Instytut Geotechniki

Kadra dydaktyczna

dr hab. prof. PK
Jan Gaszyński

Aktualne miejsce pracy:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
INSTYTUT GEOTECHNIKI
tel: 012-628-28-20, 012-628-28-21
Posiadane uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy/szkolenia z zakresu tematyki wykładanego przedmiotu:
Certyfikat PKG 0160/2000
Specjalizacja zawodowa:
mechanika gruntów i ośrodków rozdrobnionych, fundamentowanie i współpraca budowli z podłożem, wzmacnianie podłoża gruntowego i konstrukcje geotechniczne, budownictwo ziemne i wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych

dr hab. inż. prof. PK
Andrzej Truty

Aktualne miejsce pracy:
Politechnika Krakowska
31-155 Kraków
ul. Warszawska 24
Posiadane uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy/szkolenia z zakresu tematyki wykładanego przedmiotu:
Szef zespołu deweloperskiego programu Z_SOIL do analizy zagadnień interakcji konstrukcji budowlanych z gruntem
Specjalizacja zawodowa:
Geotechnika, Mechanika konstrukcji, Modelowanie komputerowe.

dr hab. inż., prof. PK
Aleksander Urbański

Aktualne miejsce pracy:
Politechnika Krakowska
Posiadane uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy/szkolenia z zakresu tematyki wykładanego przedmiotu:
Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania
Specjalizacja zawodowa:
Mechanika konstrukcji

dr hab. inż., prof. P.K.
Bogdan Wolski

Aktualne miejsce pracy:
Politechnika Krakowska Instytut Geotechniki, Zakład Geodezji i Kartografii Środowiska
Posiadane uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy/szkolenia z zakresu tematyki wykładanego przedmiotu:
Specjalizacja zawodowa:
Geodezja Inżynieryjna, Monitoring Geotechniczny, Geomatyka

dr inż.
Wojciech Biliński

Aktualne miejsce pracy:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Geotechniki
Zakład Podstaw Konstrukcji Inżynierskich
Posiadane uprawnienia, certyfikaty:
 1. Uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze bez ograniczeń nr ewid. 90/85 wyd. dnia 15.04.1985 r. przez UW w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego.
 2. Kurs Szacowania Nieruchomości zarej. w MGPiB - nr kursu UM-4-40/9/95, nr dyplomu 64/N/95, Kraków, 03-03-1995 * 02.04.1995 r., organizator kursu PZITB - Komitet Ekonomiki i Rynku Budowlanego, Warszawa, ul. Czackiego 3/5.
 3. Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, decyzją Wojewody Krakowskiego nr 5/97 z dn. 01.10.1997 r., wpis do rejestru centralnego nr 153/97/R decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlane-go, Warszawa, dn. 20.11.1997 r.
 4. Rzeczoznawca budowlany w PZITB - decyzja ZG PZITB, Warszawa, z dn. 02.03.1999 r., legitymacja nr 2581 w zakresie specjalności: 2.1. Budownictwo ogólne - konstrukcje i ustroje budowlane, 3. Konstrukcje betonowe.
 5. Członek Komisji Budownictwa PAN w Krakowie w latach 2003÷2006 i 2007÷2010.

Ukończone kursy/szkolenia z zakresu tematyki wykładanego przedmiotu:

 1. Uczestnictwo w szkoleniu p.t. "Pozwolenie na użytkowanie - aktualne przepisy, wymagane dokumenty, procedury organu nadzoru budowlanego" dla członków MOIIB w Krakowie w dniu 23.06.2009 r.
 2. Uczestnictwo w szkoleniu p.t. "Legalizacja samowoli budowlanej. Kontrole. Istotne i nieistotne odstępstwa od warunków udzielonego pozwolenia na budowę" dla członków MOIIB w Krakowie w dniu 16.06.2009 r.
 3. Uczestnictwo w szkoleniu p.t. "Prawo Budowlane po ostatnich nowelizacjach ustawy" dla członków MOIIB w Krakowie w dniu 09.12.2008 r.
 4. Uczestnictwo w szkoleniu p.t. "Kierownik budowy - prawa i obowiązki, dokumentacja budowy" dla członków MOIIB w Krakowie w dniu 04.11.2008 r.
 5. Uczestnictwo w szkoleniu p.t. "Wymagania prawne i zasady prowadzenia dokumentacji budynku - książka obiektu budowlanego, zmiany w prawie budowlanym" dla członków MOIIB w Krakowie w dniu 29.10.2008 r.
 6. Uczestnictwo w szkoleniu p.t. "Inspektor nadzoru inwestorskiego - prawa i obowiązki, inwestor zastępczy, procedury FIDIC" dla członków MOIIB w Krakowie w dniu 28.10.2008 r.
 7. Uczestnictwo w szkoleniu p.t. "Warunki kontraktowe i procedury FIDIC: Inżynier kontraktu" dla członków MOIIB w Krakowie w dniu 30.09.2008 r.
 8. Uczestnictwo w szkoleniu p.t. "Bezpieczeństwo użytkowania budynków, mieszkań - zagrożenia związane z wentylacją. Uregulowania prawne i normowe. Przewody kominowe" dla członków MOIIB w Krakowie w dniu 22.09.2008 r.
Specjalizacja zawodowa:

dr inż.
Michał Grodecki

Aktualne miejsce pracy:
Politechnika Krakowska
Instytut Geotechniki
Zakład Podstaw Konstrukcji Inżynierskich
Posiadane uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy/szkolenia z zakresu tematyki wykładanego przedmiotu:
Specjalizacja zawodowa:
Modelowanie numeryczne konstrukcji ziemnych i współpracujących z gruntem

dr inż.
MONIKA GWÓŹDŹ-LASOŃ

Aktualne miejsce pracy:
POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
INSTYTUT GEOTECHNIKI
Posiadane uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy/szkolenia z zakresu tematyki wykładanego przedmiotu:
 • RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY NR UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH 3541
 • RECOGNISED EUROPEAN VALUER REV - CERTYFIKAT NUMER 107 {EUROPEJSKI RZEZCZOZNAWCA MAJĄTKOWY}
 • PEŁNOPRAWNY CZŁONEK TEGOVA (THE EUROPEAN GROUP OF VALUERS ASSOCIATIONS)
 • CZŁONEK MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
 • BIEGŁY SĄDOWY W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 • PRACOWNIK NAUKOWYM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
 • CZŁONEK PKG POLSKIEGO KOMITETU GEOTECHNIKI
 • CZŁONEK ISSMGE INTERNATIONAL SOCIETY FOR SOIL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING
Specjalizacja zawodowa:
Metody i technologie wzmacniania podłoża gruntowego w aspekcie mechaniki gruntów, modelowania numerycznego i ekonomii. Geotechnika. Fundamentowanie. Rzeczoznawstwo majątkowe.

dr
Elżbieta Korzeniowska-Rejmer

Aktualne miejsce pracy:
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Geotechniki
Zakład Geoinżynierii, Geologii i Ochrony Powierzchni Ziemi
Posiadane uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy/szkolenia z zakresu tematyki wykładanego przedmiotu:
Uprawnienia geologiczne MOŚZNiL Nr VII-1232
Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki Nr 0150

Ponad 20 zaświadczeń uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych, sympozjach naukowych, szkoleniach i seminariach dotyczących ochrony i rekul-tywacji podłoża gruntowego, stosowanych technologii i materiałów.

Autor ponad 40 publikacji recenzowanych, referatów na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych z zakresu zagadnień dotyczących zanieczyszczeń antropogenicznych podłoża gruntowego w aspekcie jego przydatności dla celów budowlanych, aspektów geotechnicznych składowisk odpadów, zastosowania nowoczesnych materiałów i technologii w konstrukcjach zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed jego degradacją.

Autor i współautor 50 dokumentacji geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i opinii dotyczących posadowienia obiektów budowlanych, sposobów zabezpie-czenia skarp i zboczy, ochrony podłoża gruntowego przed zanieczyszczeniami, rozwiązań konstrukcyjnych składowisk odpadów, rekultywacji terenów zdegrado-wanych.

Specjalizacja zawodowa:
Geotechnika środowiskowa - ochrona podłoża gruntowego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi, bariery uszczelniające, geotechniczne aspekty składowisk odpadów, komunalnych i przemysłowych w tym promieniotwórczych, geosyntetyki w ochronie podłoża, rekultywacja gruntów i terenów zdegradowanych.

dr inż.
Zbigniew Pabian

Aktualne miejsce pracy:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Geotechniki (S-2)
Posiadane uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy/szkolenia z zakresu tematyki wykładanego przedmiotu:
Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki Nr 0152
Specjalizacja zawodowa:
Geotechnika, fundamentowanie

dr inż.
Cezary Toś

Aktualne miejsce pracy:
Politechnika Krakowska Instytut Geotechniki, Zakład Geodezji i Kartografii Środowiska
Posiadane uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy/szkolenia z zakresu tematyki wykładanego przedmiotu:
Specjalizacja zawodowa:
Geodezja Inżynieryjna, Systemy Informacji o Terenie, Geomatyka

dr inż.
Andrzej Zapał

Aktualne miejsce pracy:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Geotechniki (S-2)
Posiadane uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy/szkolenia z zakresu tematyki wykładanego przedmiotu:
Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki Nr 0151
Specjalizacja zawodowa:
Geotechnika, fundamentowanie

dr inż.
Leszek Zielina

Aktualne miejsce pracy:
Politechnika Krakowska Instytut Geotechniki, Zakład Geodezji i Kartografii Środowiska
Posiadane uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy/szkolenia z zakresu tematyki wykładanego przedmiotu:
Uprawnienia w zakresie konstrukcji budowlanych
Specjalizacja zawodowa:
Geodezja Inżynieryjna, Systemy Informacji o Terenie,Geomatyka

mgr inż.
Maria Broniatowska

Aktualne miejsce pracy:
Politechnika Krakowska
Instytut Geotechniki
Posiadane uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy/szkolenia z zakresu tematyki wykładanego przedmiotu:
Studium Podyplomowe w zakresie Geotechniki ( Politechnika Krakowska )
Certyfikat nr 0165 Polskiego Komitetu Geotechniki
Specjalizacja zawodowa:
geotechnik

mgr inż.
Magdalena Rysiewicz

Aktualne miejsce pracy:
SOLEY Sp. z o.o.
Posiadane uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy/szkolenia z zakresu tematyki wykładanego przedmiotu:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Specjalizacja zawodowa: